Bulgarian  Germany  croatian  english  slowenian 
General rules - Breaking these rules can and will get you banned! (Splošna pravila - Če jih boste prekršili, boste lahko izkljuceni iz portala)

Do not defy the moderators expressed wishes! Do not upload our torrents to other trackers! You will only get  warning! After that it's bye bye Kansas!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ne zavračajte izraženih želja moderatorjev! Ne nalagajte naših torrentov na druge sledilce! 
Pogosta vprašanja. Dobili boste samo eno opozorilo! Po tem pa boste blokirani !!
Downloading rules - By not following these rules you will lose download privileges!

Access to the newest torrents is conditional on a good ratio!Low ratios may result in severe consequences, including banning in extreme cases!


 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dostop do najnovejših torrentov je pogojen z dobrim razmerjem! 
Nizka razmerja lahko povzročijo hude posledice, vključno s prepovedjo v skrajnih primerih!
General Forum Guidelines - Please follow these guidelines or else you might end up with a warning!

No aggressive behaviour or flaming in the forums. No trashing of other peoples topics (i.e. SPAM).No language other than English in the forums. No systematic foul language (and none at all on titles). No links to warez or crack sites in the forums. No requesting or posting of serials, CD keys, passwords or cracks in the forums. No requesting if there has been no "[url=http://www.nforce.nl]scene[/url]" release in the last 7 days. No bumping... (All bumped threads will be deleted.) No images larger than 800x600, and preferably web-optimised. No double posting. If you wish to post again, and yours is the last post in the thread please use the EDIT function, instead of posting a double. Please ensure all questions are posted in the correct section! (Game questions in the Games section, Apps questions in the Apps section) Last, please read the [url=faq.php][b]FAQ[/b][/url] before asking any questions!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brez agresivnega vedenja ali plamenja na forumih. Brez poškodovanja drugih tem (tj. SPAM). 
V forumih ni drugega jezika kot angleščina in Slovenščina. Brez sistematičnega napačnega jezika (in na naslovih sploh).
Na forumih ni povezav do warez ali crack mest. Na forumih ni treba zahtevati ali objavljati serijskih publikacij, CD-ključev, gesel ali razpok.
Brez zahteve, če v zadnjih 7 dneh ni bilo izdaje "[url = http: //www.nforce.nl] scene [/ url]".
Ni premetavanja ... (izbrisane bodo vse prepletene niti.) Nobenih slik, večjih od 800 x 600, in po možnosti optimizirano po spletu.
Brez dvojnega objavljanja. Če želite ponovno objaviti in je vaša zadnja objava v niti, uporabite funkcijo EDIT, namesto da bi objavili dvojnik.
Prepričajte se, da so vsa vprašanja objavljena v pravilnem razdelku! (Vprašanja za igre v razdelku Igre, vprašanja o aplikacijah v razdelku s aplikacijami)
Nazadnje preberite [url = faq.php] [b] Pogosta vprašanja [/ b] [/ url], preden postavite kakršna koli vprašanja!


 

Moderating Rules - Use your better judgement!

[list][*]The most important rule: Use your better judgment! [*]Don't be afraid to say [b]NO[/b]! (a.k.a. "Helshad's rule".) [*]Don't defy another mod in public, instead send a PM or through IM. [*]Be tolerant! Give the user(s) a chance to reform. [*]Don't act prematurely, let the users make their mistakes and THEN correct them. [*]Try correcting any "off topics" rather then closing a thread. [*]Move topics rather than locking them. [*]Be tolerant when moderating the Chit-chat section (give them some slack). [*]If you lock a topic, give a brief explanation as to why you're locking it. [*]Before you disable a user account, send him/her a PM and if they reply, put them on a 2 week trial. [*]Don't disable a user account until he or she has been a member for at least 4 weeks. [*][b]Always[/b] state a reason (in the user comment box) as to why the user is being banned / warned.[/list]


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Najpomembnejše pravilo: Uporabite svojo boljšo presojo!  Ne bojte se reči [b] NE [/ b]! (a.k.a. "Helshadsko pravilo".) 
Ne zavračajte drugih modov v javnosti, temveč pošljite PM ali prek IM-ja. Bodite strpni! Uporabnikom (uporabnikom) omogočite reformo.
Ne ravnajte prezgodaj, dovolite uporabnikom, da delajo svoje napake in jih nato popravite.
Poskusite popraviti morebitne "off topic", namesto da zaprete nit. Teme premaknite, ne pa da jih zaklenete.
Bodite strpni, ko moderirate razdelek Chit-chat (dajte jim malo ohlapnosti). Če zaklenete temo, na kratko pojasnite, zakaj jo zaklenete.
Preden onemogočite uporabniški račun, mu pošljite PM in če bo odgovoril, ga postavite na dvotedensko preizkusno različico.
Uporabniškega računa ne onemogočite, dokler ni član vsaj 4 tedne. [b] Vedno [/ b] navedite razlog (v polju za komentar uporabnika), zakaj je uporabnik prepovedan / opozorjen. [/ seznam]

 

test

test